algemene-voorwaardes

 

Dé specialist in camerabewaking en videofonie

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Deze webwinkel hulscam.be is een onderdeel van HULSCAM BVBA en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hasselt onder BE 0544.709.933.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen in deze webwinkel van hulscam.be zoals vermeld op en in de webshop en op alle met producten aangegane overeenkomsten.

 

1.2

Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de AlgemeneVoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

1.3

Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

 

1.4

Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door hulscam.be is ingestemd.

 

1.5

Onder "klant" wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling, van welke aard dan ook, met hulscam.be is aangegaan of zal aangaan.

 

1.6

Door het gebruik van de internetsite van hulscam.be en/of het plaatsen van een

bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

 

1.7

Hulscam.be is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 

2.1

Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. hulscam.be is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

 

2.2

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

2.3

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. .

 

2.4

Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 

- de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

- in het geval dat door Hulscam.be een op naam gestelde offerte is uitgebracht

moet deze door de klant bevestigd en doorhulscam.be retour ontvangen zijn

- de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan hulscam.be via elektronische weg verzonden en door hulscam.be ontvangen.

 

2.5

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door hulscam.be herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal hulscam.be dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

 

2.6

De klant en Hulscam.be komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van hulscam.be gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

2.7

De klant kan op ieder moment de aangegane overeenkomst (vroegtijdig) ontbinden. De klant dient hiervoor een email te sturen naar info@hulscam.be, met daarin tenminste het bestelnummer en de naam waaronder de overeenkomst is aangegaan. Hulscam.be zal in dat geval de overeenkomst annuleren en de klant daarvan een bevestigings-email sturen.

Voor vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst zal Hulscam.be de klant

géén kosten in rekening brengen.

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en zonder verzendkosten. Mocht de klant bij levering niet thuis zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant, tenzij de verzending op een afhaalkantoor kan worden opgehaald. In het eerste geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

 

3.2

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

3.3

De klant is de prijs verschuldigd die Hulscam.be in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld.

Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hulscam.be worden gecorrigeerd.

 

3.4

Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hulscam.be.

 

Artikel 4. Betaling

 

4.1

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 

- Vooruitbetaling via bank of giro overschrijving

- Credit card (Visa/Master) Paypal betalingssysteem

 

4.2

Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hulscam.be heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

 

4.3

In geval van niet-tijdige betaling is Hulscam.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 

5.1

Na bestelling vindt er binnen 48 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant.

 

5.2

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Hulscam.be ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen drie (3) werkdagen te verzenden. Mits er betaling is geschied bij voorruitbetaling

 

5.3

Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de vijfde week neemt Hulscam.be hierover contact op met de klant. Hulscam.be kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

5.4

Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal dit niet automatisch worden aangegeven door de webwinkel. Hulscam.be streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.

 

5.5

Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven.

 

5.6

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

 

Artikel 6. Retourneren en ruilen

 

6.1

U heeft het recht door Hulscam.be geleverde artikelen binnen veertien (14) werkdagen

na ontvangst te retourneren, inclusief alle accessoires en documenten onder toezending van de originele betreffende factuur, in originele staat en met vermelding van de reden van retourzending. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 

6.2

Retourzending alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van Hulscam.be. Produkten geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van Hulscam.be worden niet geaccepteerd.

 

6.3

De klant kan binnen zeven (7) dagen na levering een artikel dat defect is retouneren, het artikel zal op dat moment onder de garantie vallen en de importeur zal op de hoogte worden gebracht van de defecte materialen. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Hulscam.be.

 

6.4

Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1

Voor door Hulscam.be geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

Hulscam.be vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

 

7.2

Hulscam.be is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hulscam.be. Hulscam.be is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

7.3

Indien Hulscam.be, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

7.4

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 

- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;

 

- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

 

- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

 

- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

- verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

 

7.5

De klant is verplicht Hulscam.be te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Hulscam.be mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

 

7.6

Het is mogelijk dat Hulscam.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hulscam.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

7.7

Geringe afwijkingen in kwaliteit , kleur ,lengte en dikte , welke technisch onvermijdelijk zijn ,dan wel volgens handelsusances algemeen toegelaten , kunnen geen grond opleveren voor reclames.

 

Artikel 8. Overmacht

 

8.1

In geval van overmacht is Hulscam.be niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 

9.1

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hulscam.be of andere haar leveranciers.

 

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

9.3

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hulscam.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

 

10.1

Hulscam.be zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

 

10.2

De klant kan de aan Hulscam.be verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen,

wijzigen en/of inzien.

 

10.3

Hulscam.be neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

 

11.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.3

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Belgische rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Hulscam.be is gevestigd bevoegd, tenzij Hulscam.be voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Artikel 12. Diversen

 

12.1

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Hulscam.be, Graafstraat 1, Lummen 3560 of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite.

 

12.2

De Webwinkel is 24 uur per dag geopend, 7 dagen in de week, de bestellingen dagelijks op werkdagen behandeld.

 

12.3

Hulscam.be streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen de twee werkdagen te beantwoorden.

 

Hulscam.be behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot

tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert

 

 

 

Hulscam bvba© All Rights Reserved